Egg Whites with Turkey Wrap

4oz egg whites, cheddar cheese, and 3oz turkey.